p   p   p
    p    
 

p

Metodiniai darbai

Strateginės nuostatos             Neformaliojo ugdymo strateginės nuostatos
 

INDIVIDUALIOS MOKINIŲ PAŽANGOS STEBĖSENOS SISTEMA,
MOKINIŲ VERTINIMAS IR ĮSIVERTINIMAS IT PAMOKOSE >>>

(Turinio refleksija, veiklos refleksija, nuotaikos refleksija)

 
 
        
„SUSIPAŽINKITE - ŠACHMATAI"
 (2017)
 
   
   
Rinktinė
„Integruoti IT- etnokultūros projektai"
(2017)
   
   
   
Rinktinė
„STEAM. IT projektai"
(2016)
   
 
   
„UGDYMAS KARJERAI.
ŽAIDIMAI.
!. BENDRADARBIAVIMAS"
(2014)>>>
   
 
   
Rinktinė
„KŪRYBINGUMO UGDYMAS
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PAMOKOSE"  
(2013) >>>
   
 
   
Rinktinės
„INTEGRUOTAS ESMINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PAMOKOSE"
 (2009, 2011-2012) >>>

Kompetencijų palyginimas.
Kompetencijos ES dokumentuose ir bendrosiose programose (2012) >>>

Pagal „Vadovėlių ir kitos mokymosi medžiagos pritaikymo kompetencijoms ugdyti metodinės rekomendacijos"
   


„ESMINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PAMOKOSE. PROJEKTAI"
(2009-2010) 
 
 
 
Rinktinė
„
Integruoti informacinių technologijų projektai“ >>>
(2006-2008)
 
 

Rinktinė

„
Integruotos informacinių technologijų ir dalykų pamokos, projektai“ + CD >>>
(2004-2005)

http://www.pprc.lt/mddb
   
 
Rinktinės
„Mokinių informacinių technologijų kūrybiniai darbai"+ CD,
(2002-2004), (2004-2006), (2006-2009
 
 
į viršų

Virtualios aplinkos: 
 
Elektroninis vadovėlis „KOMPIUTERIŲ ABC. VIDEO PAMOKOS“
2007-


„INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS“ 
2005-


„MOKOMĖS MOKYTIS“ 
2007-


„UGDYMAS KARJERAI“ 
2005-

 
į viršų

Publikacijos leidiniuose:
 
„Ugdymas karjerai. Integruotos pamokos, projektai", 2013
   
„Kompiuterininkų dienos'2011"
   
„29 projektai paaugliams“, 2009 >>>
         
„IKT taikymo pradiniame ugdymo procese galimybės", 2008 >>>
ISBN 978-9986-34-188-8, UDK 371.3(474.5)(06)
   
„IKT taikymo ugdymo procese galimybės“, 2005
   
Publikacijos: 
 
http://www.vdu.lt/ssc

„Informacinių technologijų galimybių panaudojimas, gerinant 7-8 klasių moksleivių profesinio informavimo organizavimą pagrindinėje bendrojo lavinimo mokykloje“, 2002

 

į viršų 

 
 

Mokymo priemonės:  
   
„SCRATCH pradžiamokslis„
(2011) >>> 
+ projektų sąsiuvinis`

   
CD
„UGDYMO INDIVIDUALIZAVIMAS. e. UŽDUOTYS", 2010
   
„KOMPIUTERIŲ ABC 5-6 KLASEI“,
1998-2010-2012
(ISBN 9089-9-X) 
   
„KOMPIUTERIŲ ABC 7-8 KLASEI“,
2008-2010-2012 
(ISBN 9089-9-X)
   
„KOMPIUTERIŲ ABC. GREITASIS TEKSTO RINKIMAS“, 2003
   
„Ugdymas karjerai.
ŽVILGSNIS Į ATEITĮ. Mokinio sąsiuvinis",
2003 
   
„KOMPIUTERIŲ PRADŽIAMOKSLIS 1 klasei“, 1998
 (ISBN 9986-9089-6-5)

„KOMPIUTERIŲ PRADŽIAMOKSLIS 2 klasei“, 1998  
 (ISBN 9986-9089-6-5)

„KOMPIUTERIŲ PRADŽIAMOKSLIS 3-4 klasei", 1998
(ISBN 9986-9089-6-5)
   
 
į viršų

Metodinės priemonės  
   
V. Tatarūnienė, N. Urbonavičienė.
„
IT taikymas ugdant sutrikusio intelekto mokinius" + CD, 2005 >>>
   
„KOMPIUTERIS PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE" + CD, 1999  
(ISBN 9986-9328-0-7)
   
„KOMPIUTERIS PRADŽIOS MOKYKLOJE" + CD,
1999 
 (ISBN 9986-9089-4-9)
 
 
į viršų

Finansuoti (laimėti) koordinuojami projektai:
 
Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas
respublikinis projektas „Patrauklios informacinių technologijų inovacijos kuria ateitį (PaTInKA)", 2014-2016 >>>
 
Respublikinis PIC projektas „Pedagogų stažuočių Lietuvoje programų parengimo ir įgyvendinimo paslaugos“, 2011 >>>  
 
Respublikinis projektas „IKT strategijos įgyvendinimas mūsų mokykloje“,
2009 m. >>>

Nacionalinis dorinio ugdymo konkursinis projektas pagrindinės mokyklos VII-VIII klasių mokiniams, 2008 m. >>>

Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų projektas „IKT taikymo 7-8 –ųjų klasių ugdymo procese proveržis“, 2006 m. >>> 

Paramos projektas „Švietimas informacinei visuomenei", 2004 m.

ŠKF projektas „Dvikalbis ugdymas“, 2003 m.

ALF projektas, 1998 m.
 
Kiti vykdyti ir vykdomi projektai
 
 
į viršų

Pranešimai šalies ir rajono mokytojams:
 
„Ugdymo proceso sužaidybinimas", 2017-06-12, Jonava
 
„Etnokultūros veiklų integravimas į IT pamokas", 2017-04-21, Vilnius
(Tarptautinė metodinė - praktinė konferencija
„Etnokultūros veiklų integravimas įvairių dalykų pamokose")
 
„Efektyvus mokymasis", 2016-06-14, Jonava 
 
„Kolegialus grįžtamasis ryšys - kvalifikacijos tobulinimo forma", 2016-01-09, Jonava 
 
„Mokymasis mokant ir informacinės technologijos", 2015-09-19, Panevėžys >>>
(Kompiuterininkų dienos – 2015) 
 
„Mokinio eportfelis", 2015-02-18, Šiauliai >>>
(Respublikinė mokytojų metodinė – praktinė konferencija
„Mokymas ir mokymasis šiandien“)
 
„Mokyklos pridėtinė vertė", 2014-12-30, Jonava
 
„Atvirkščia klasė", 2014-03-19, Kaunas >>>
(Respublikinė mokinių ir mokytojų konferencija „Žemė mūsų rankose“) 
 
„Karjeros koordinatoriaus veikla", 2013-11, Jonava >>>
(Konferencija „Mokinių ugdymas karjerai: patirtis, galimybės ir iššūkiai“)
 
„Vertinimas. Refleksija", 2013-06-17, Jonava >>> 
 

Mokinių kūrybingumo ugdymas, informacinės technologijos ir „atvirkščia“ klasė, 2012-12-12, Kaunas >>>
(Respublikinė konferencija „Mokinių kūrybingumo ugdymas projektinėje, praktinėje ir tiramojoje veikloje”.)

 
„Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas. Koncepcija. Teisės aktų projektai",
2012-09-12, Jonava.
 
„Debesų kompiuterija ir mokytojo veikla", 2011-09-24, Klaipėda>>>
(X respublikinė mokyklinės informatikos konferencija
 
„Gabių mokinių ugdymas", 2010-09-07, Jonava >>>
 
„Mokinių mokymosi motyvacijos skatinimas naudojant IKT", 2010 m., Jonava>>>
 (Respublikinė konferencija „Mokyklos nelankymo prevencija ir mokinių grąžinimo į švietimo sistemą galimybės“);
„Mokymas mokytis ir IT“, 2009 m., Vilnius  >>>
(Respublikinė baigiamoji konkurso „Informacinių ir komunikacinių technologijų strategijos įgyvendinimas mūsų mokykloje“ konferencija);

„Elektroninė knyga. Kas tai?“, 2008-10-28, Jonava >>>
(Rajoninė konferencija „Elektroninė knyga: privalumai ir trūkumai“);

„Mokymas mokytis", 2008-09-16, Jonava >>>

„IKT taikymo pradinio ugdymo procese galimybės“ 2008 m., Panevėžys >>>
(Respublikinė metodinė-praktinė konferencija ,,IKT taikymo pradinio ugdymo procese galimybės“);

„IKT taikymas 7-8 kl. ugdymo procese“ 2008 m., Jonava >>>
(Rajoninė konferencija „IKT taikymas 7-8 klasių ugdymo procese“);

„Ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas“, 2008-04-02, Jonava>>>

„IT ir ugdymo proceso kaita Jonavos “Neries” pagrindinėje mokykloje“,
2006 m., Vilnius >>>
(Tarptautinė ISSEP konferencija);

„IT taikymas ugdant sutrikusio intelekto mokinius bendrojo lavinimo mokykloje“ 2005 m., Kaišiadorys >>>
(Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos (LInMA) konferencija);

„IT ir profesinio informavimo organizavimas mokykloje“, 2004 m., Kaunas,
(Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Ugdymo karjerai galimybės bendrojo lavinimo mokykloje“);

„Interneto galimybių panaudojimas projektiniuose ir tiriamuosiuose darbuose“, 2004 m., Kėdainiai >>>
(V respublikinė moksleivių ir mokytojų konferencija „Gamta ir mes“);

„Ugdymo karjerai galimybės bendrojo lavinimo mokykloje“ 2004 m., Šiauliai >>>
(Tarptautinė mokslinė konferencija „IT panaudojimas ugdymo proceso tobulinimui“);


„Matematikos ir IT sanglauda“, 2004 m., Šiauliai >>> 
(Respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Naujosios IT ir matematikos ugdymo turinio kaita“);
 
„IT mokykloje: moksleivių kūrybiniai darbai“, 2003 m., Jonava,
(Rajono mokytojų, informacinių technologijų koordinatorių, bibliotekininkų praktinė konferencija);

„Interneto panaudojimo galimybės“, 2003 m., Jonava;

„Kompiuteris ir sveikata", 2002 m., Jonava;

„Informacinės technologijos dalykų pamokose”, 2001 m., Jonava;

„Matematika ir informacinės technologijos", 2001 m., Jonava;

„Aktyvaus ugdymo metodai", 2001 m., Jonava.
 
 
į viršų

Autoriniai seminarai
 
„IT klasės valdymui/ motyvacijai/ vertinimui“, 2016 m.
 
„Pamokos tobulinimas". Ugdomasis vadovavimas, 2014 m.
 
„Mokinių esminių kompetencijų ugdymas IT pamokose", 2010 m. >>>
 
„E-segtuvas ir nauja mokytojų atestacijos tvarka“, 2008 m.

„IT taikymas ugdant sutrikusio intelekto mokinius", 2005 m.

„Mokytojo veikla ir IT taikymas", 2004 m.

„Kompiuteris pradžios mokykloje. Vieno kompiuterio panaudojimas pamokose“, 2003

„Interneto galimybių panaudojimas pedagogo praktinėje veikloje", 2003 m.

„Kompiuterinio raštingumo pagrindai“, 2003 m.

„Kompiuterinės mokomosios programos pradinukams”, Kaunas, 2001 m.>>>

„Kompiuteris tiksliųjų mokslų pamokoje”, 2000 m.
 
 
į viršų

Pedagoginiai tyrimai 
 
„Žinios. Gebėjimai", 2014
 
„Būk mokinių vertinamas", 2012 -
 
„Mokinių galimybės naudotis mobiliuoju internetu“, 2010 -
 
Tęstinis tyrimas „Mokinių mokymosi stiliai", 2008, 2009, 2010 -
 
Tęstinis tyrimas „Mokinių galimybės naudotis IKT savarankiškam mokymuisi" 2003 -
 
„Mokinių mokymosi motyvacijos tyrimas", 2008 m. 
 
„Jonavos rajono moksleivių galimybės naudotis žiniatinkliu savarankiškam mokymuisi, 2005 m. 
 
„Schemų metodo taikymas informatikos pamokose“, 2003 m. 
 
„IT galimybių panaudojimas, gerinant moksleivių profesinio informavimo organizavimą pagrindinėje bendrojo lavinimo mokykloje", 2002 m.>>>
 
 
 
Kas yra metodinė veikla – "...mokytojų, mokyklų vadovų bei kitų švietimo specialistų organizuota veikla, vienijanti juos pagal veiklos ir ugdymo sritis, skirta kvalifikacijai ir praktinei veiklai tobulinti, keičiantis gerąja pedagogine patirtimi, naujausia metodine bei dalykine informacija..."(2007)
 
 
p